ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบและให้การรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมแทนพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานประกอบด้วย

  1. ผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมแล รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง
  2. ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง

โดยผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการจะต้องไม่เป็นผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการให้กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆกับอาคารควบคุมโรงงานควบคุมที่เข้าไปดำเนินการให้ และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมแต่ละแห่งต้องประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ อย่างน้อย 2 คน

 

ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดการพลังงาน

การดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเป็นผู้จัดจ้างมาดำเนินการเอง การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมีทีมงานของผู้ตรวจสอบพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน มาดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงวิธีการดำเนินการตรวจสอบ

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อแนะนำทีมงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ เกณฑ์การพิจารณาในการตรวจสอบและอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานและคณะทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อขอรายงานการจัดการพลังงาน เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง และความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการจัดการพลังงาน

 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานดำเนินการเข้าตรวจสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมรวมถึงการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนที่ 4 การชี้แจงผลการตรวจสอบ

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานชี้แจงผลการตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน การตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงรวมถึงการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการตรวจสอบต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

 

ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันผลการตรวจสอบและรับรองผลการจัดการพลังงาน

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานยืนยันผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานผล รวมทั้งให้การรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนำส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

ขันตอนการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

 

ที่มา : หนังสือคู่มือคู่มือฝึกอบรมผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273