บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี

ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานมีชื่อเต็มว่า "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535" ได้กำหนดให้ทุกโรงงานหรืออาคารควบคุมจะต้องมีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปีส่ง พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกๆปี และหลังจากนั้นทาง พพ. จะมีการส่งแบบประเมินการทำรายงานตอบกลับมาให้ทุกโรงงาน/อาคารควบคุมเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัท เอส พาวเวอร์ทีม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและได้มีการและปรับปรุงให้การทำรายงานของสถานประกอบการให้ถูกต้อง 100% โดยมีการจัดทำรายงานตรวจสอบความถูกต้องของรายงานอย่างละเอียด ตามบริการต่อไปนี้

1. บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
1.1 บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานไม่รวมการตรวจวัด ข้อมูลในการจัดทำรายงานและประกอบการทำรายงานโรงงาน/อาคารควบคุมเป็นฝ่ายรวบรวมและส่งให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆทางบริษัทฯจะทำการแจ้งขอข้อมูลที่ต้องการให้กับทางสถานประกอบการทราบและรวบรวม รวมถึงการดำเนินมาตรการมาตรการอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับ
1. รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 เล่ม
2. CD รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 แผ่น
1.2 บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน โดยรวมการเข้าดำเนินเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและความร้อนที่มีนัยยะสำคัญ ข้อมูลการผลิต กระบวนการผลิต วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้ คำนวณผลประหยัด เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ไม่รวมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับ
1. รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 เล่ม
2. CD รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 แผ่น
3. รายงานสัดส่วนการใช้พลังงาน
4. โครงการอนุรักษ์พลังงานประจำปีตามความเหมาะสมกับสถานประกอบการ
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานจากการตรวจวัดจริง

2. บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน
บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน ประกอบไปด้วย การให้คำแนะนำตามขั้นตอนของการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีนัยยะสำคัญ นำเสนอเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและโครงการลดต้นทุนด้านพลังงานประจำปี ตรวจวัดผลประหยัดของโครงการ การอบรมด้านพลังงานตามหลักสูตรที่ต้องการ และจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน โดยเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 6 ครั้ง

3. บริการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรในการอนุรักษ์พลังงานตามความต้องการของสถานประกอบการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
• บริการจัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
• บริการจัดอบรม "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"
• บริการจัดอบรม "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
• บริการจัดอบรม " คิดง่าย เข้าใจเร็ว กับค่าไฟ TOU"
• บริการจัดอบรม "ผู้ตรวจสอบภายในการจัดการพลังงาน" ( Internal Audit )

ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน

หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบและให้การรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมแทนพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานประกอบด้วย

  1. ผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมแล รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง
  2. ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการ 1 คน สามารถช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมได้ 30 แห่ง

โดยผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการจะต้องไม่เป็นผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการให้กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมรายอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆกับอาคารควบคุมโรงงานควบคุมที่เข้าไปดำเนินการให้ และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุมแต่ละแห่งต้องประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ อย่างน้อย 2 คน

 

ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดการพลังงาน

การดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเป็นผู้จัดจ้างมาดำเนินการเอง การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมีทีมงานของผู้ตรวจสอบพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน มาดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงวิธีการดำเนินการตรวจสอบ

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อแนะนำทีมงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ เกณฑ์การพิจารณาในการตรวจสอบและอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานและคณะทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานติดต่อขอรายงานการจัดการพลังงาน เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง และความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการจัดการพลังงาน

 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานดำเนินการเข้าตรวจสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง ของหน่วยย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมรวมถึงการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนที่ 4 การชี้แจงผลการตรวจสอบ

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานชี้แจงผลการตรวจสอบจากเอกสาร/หลักฐาน การตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริงรวมถึงการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการตรวจสอบต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

 

ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันผลการตรวจสอบและรับรองผลการจัดการพลังงาน

ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานยืนยันผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานผล รวมทั้งให้การรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนำส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 

ขันตอนการดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 

 

ที่มา : หนังสือคู่มือคู่มือฝึกอบรมผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel / Fax : 02-121-7249 Mobile : 089-126-7009 / 087-504-8273