IR Heater (Nano Infrared Electric Heater)

IR heater

เอกสารรับรอง National Patent No.: ZL 2009 2 0050337.8 ,ZL 2008 2 0049678.9 ,ZL 2009 2 0050336.3

RoHS Certificate CE Safety Certificate

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  1. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดพลังงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การควบคุมอุณหภูมิความแม่นยำสูง
  3. ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง
  4. ติดตั้งง่ายเพราะสามารถเปลี่ยนเข้าไปแทน Band Heater ได้เลย
  5. อุณหภูมิพื้นผิวต่ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ดูแลเครื่อง
  6. ต้นทุนเริ่มแรกและค่าบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

สามารถระบุชนิดและขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้

การนำไปใช้

สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก เครื่องเป่า ฯลฯ

Product Introduction

การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด (IR Heater) เป็นการให้ความร้อนในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด (0.76 μm – 1 mm) ซึ่งอยู่ในช่วงของแสงที่มองเห็นได้ ช่วงรังสีอินฟราเรดสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ คลื่นสั้น คลื่นปานกลาง และคลื่นยาว การดูดซับรังสีอินฟราเรดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด ส่วนประกอบของวัrตถุ ลักษณะพื้นผิวของวัตถุ มุมตกกระทบ และสีของวัตถุ วัตถุที่เป็นของแข็งส่วนใหญ่จะดูดซับรังสีอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นมากกว่า 2 เมตรได้ดี ยกเว้นโลหะที่ขัดขึ้นเงา เช่น ทอง เงิน เป็นต้น การใช้งานรังสีอินฟราเรดจะต้องมีตัวปล่อยคลื่น (IR Emitter) ซึ่งประกอบด้วย ตัวปล่อยคลื่นสั้น (Short Wave) ตัวปล่อยคลื่นปานกลาง (Medium Wave) และตัวปล่อยคลื่นยาว (Long Wave) เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

NEZOY อินฟราเรดฮีทเตอร์ เป็น อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ที่ใช้แทนฮีทเตอร์ความร้อนสำหรับงานพลาสติกและ ยาง ซึ่งถูกพัฒนาโดย NEZOY นาโนอินฟราเรดสามารถทำประสิทธิภาพได้สูงถึง 99.8 % มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่ต่ำที่สุดเท่า 0.013w/mK เพื่อให้แน่ใจว่า อุณหภูมิพื้นผิวของฮีทเตอร์ความร้อนไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส หรือสามารถเลือกรุ่นที่เคลือบป้องกันรังสีความร้อน ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวต่ำกว่า 50 องศาเซลเซียส

การให้ความร้อนโดยรังสีอินฟราเรด มีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้ความร้อนแบบอื่นๆ (Conventional) ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นการให้ความร้อนโดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางเช่นอากาศในการพาความร้อน และใช้ระยะเวลาในการทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว (ใช้เวลาน้อยกว่าแบบปกติประมาณ 6-8 เท่า) ดังนั้น ความสูญเสียในรูปของอากาศปล่อยทิ้ง (Exhaust) หรือการรั่วไหล (Leakage) จึงมีค่าต่ำกว่ามาก

งานติดตั้ง IR Heater กับเครื่องฉีดพลาสติก TOYO 130T