มาตรการหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติก

ชื่อมาตรการ : มาตรการหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติก

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำรอน กระทะไฟฟ้า พัดลม ฯ

จำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นสวนต่างๆ  โดยเครื่องฉีดพลาสติกจะมีการสูญเสียพลังงานในสองส่วนหลักๆ คือ มอเตอร์ และฮีตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งฮีตเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกในโรงงานจะตั้งอุณหภูมิไว้ในช่วง 190-250 oC

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

วัสดุท่อฉีดพลาสติกของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวน ทำให้อุณหภูมิที่ผิวของชุด Electrical Heater มีค่าเฉลี่ย 220oC  ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน และอุณหภูมิบริเวรพื้นที่ทำงานสูง

 insulation 2575501

รูปแสดง การตรวจวัด Electrical Heater ของเครื่องเป่าพลาสติก No.5

 

แนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการ

เบื้องต้นพิจารณาทดสอบติดตั้งกับเครื่องเป่าพลาสติกที่ทำงานประมาณ 15 ช.ม. คือเครื่อง No.5 โรงงาน 2 N0.10,12 และ 14 โรงงาน 1 รวมจำนวน 4 เครื่อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

  1. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิว Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติกก่อนการหุ้มฉนวน
  2. วัดหาขนาดของชุด Electrical Heater (Diameter)
  3. หุ้มฉนวนด้วยเซรามิกไฟเบอร์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
  4. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิวท่อเครื่องฉีดพลาสติกหลังจากการหุ้มฉนวน

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวนเครื่องฉีดพลาสติกที่จะทำการหุ้มฉนวน                                         

=            4              เครื่อง

จำนวนชั่วโมงการทำงาน                                                                                 

=             15          ชั่วโมง/วัน

=             312         วัน/ปี

เครื่องเป่าพลาสติก No.5 450T

ความยาวของชุด Electrical Heater,L                    =             1.2          m

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย),Ts                                  =             220         oC

รัศมีภายนอก, R                                               =             0.08        m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As   =             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

                                                                  =             44 x 0.08 x 1 x 1.2/7

                                                                  =             0.60        m2

เครื่องเป่าพลาสติก No.10 208T

ความยาวของชุด Electrical Heater,L                      =             1.04        m

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย),Ts                                    =             200         oC

รัศมีภายนอก, R                                                 =             0.08        m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As   =             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

                                                                   =             44 x 0.08 x 1 x 1.04/7

                                                                   =             0.52        m2

เครื่องเป่าพลาสติก No.12 200T

ความยาวของชุด Electrical Heater,L                      =             0.8          m

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย),Ts                                    =             200         oC

รัศมีภายนอก, R                                                 =             0.08        m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As     =             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

                                                                    =             44 x 0.08 x 1 x 0.8/7

                                                                    =             0.40        m2

เครื่องเป่าพลาสติก No.14 175T

ความยาวของชุด Electrical Heater,L                       =             0.9          m

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย),Ts                                     =             200         oC

รัศมีภายนอก, R                                                  =             0.07        m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As      =             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

                                                                     =             44 x 0.07 x 1 x 0.9/7

                                                                     =             0.40        m2

 

อุณหภูมิอากาศภายนอก, Tair

=             35           oC

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน, ho

=             10           W/m2K

การสูญเสียปริมาณความร้อนคำนวณจากสมการ                                

Q     =           Asho(Ts-Tair )

 

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

ค่าการสูญเสียปริมาณความร้อนก่อนหุ้มฉนวน            

Q1   =    (0.6+0.53+0.4+0.4) x10 x (220-35)

       =             3.57        kW

   

การใช้พลังงานหลังปรับปรุง

อุณหภูมิที่ผิวของ Heater  หลังหุ้มฉนวน, Ts2

=             45           oC

ความหนาของฉนวน, tIns

=             0.025     m

ค่าการสูญเสียปริมาณความร้อนหลังหุ้มฉนวน  Q1

= (0.625+0.555+0.425+0.425) x 10 x (70-35)

=             0.71        kW

 

ผลประหยัดพลังงาน

ดังนั้นจะลดการสูญเสียความร้อนได้ (Q1-Q2)                                              

=             3.57 – 0.71

=             2.86        kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                            

=            2.86 x 15 ชม./วัน x 312 วัน/ปี

=            13,384.8               kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                                                       

=            13,384.8 x 4.27  บาท/ปี

=            57,153.1               บาท/ปี

คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน                                                                     

=             1.141                     toe/ปี

 

สภาพหลังปรับปรุง

การดำเนินการมาตรการหุ้มฉนวน Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติกช่วยลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต และยังทำให้อากาศภายในโรงงานเย็นลง

 insulation 2575502

ก่อนปรับปรุง                                                                     หลังปรับปรัง 

 

insulation 2575503  

ก่อนปรับปรุง                                                                     หลังปรับปรัง

รูปแสดง สภาพหลังติดตั้งฉนวนจำนวน 4 เครื่อง

 

insulation 2575504

ก่อนปรับปรุง                                                                     หลังปรับปรัง

กราฟแสดง การพลังงานก่อนและหลังปรับปรุง